Revision history of "SoSIReČR"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:21, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (941 bytes) (+941). . (Created page with "== SoSIReČR - Sociální síť informatiků v regionu ČR == === Základní informace === * Společný projekt MFF UK, UI AV ČR, FEL ČVUT, FIS VŠE, VOŠ Šumperk * Port...")
Retrieved from "http:///index.php/SoSIReČR"