Revision history of "Popis lidí - příklady RDFa"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:24, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (7,426 bytes) (+7,426). . (Created page with "Pro popis lidí používáme obecně uznávaný slovník FOAF, ze kterého budeme používat hlavně pojmy označené jako stabilní. Kromě FOAFu využíváme i některé...")