Revision history of "Petrak Josef/RDFa Bulletin Board"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:12, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (875 bytes) (+875). . (Created page with "Následující netříděný seznam poskytuje hrubý přehled webů, které používají RDFa značkování pro doplnění sémantiky publikovaných informací. Součástí v...")