Revision history of "FOAF bio"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:14, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (179 bytes) (+179). . (Created page with "Doplňkový slovník pro FOAF pro rozšíření možností popisu osob a jejich života, zejména životních událostí. Popis schématu [http://vocab.org/bio/0.1/.html...")
Retrieved from "http:///index.php/FOAF_bio"