Revision history of "FOAF"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:02, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (287 bytes) (+287). . (Created page with "FOAF (''Friend Of A Friend'') je jedním z nejpopulárnějších slovníků sémantického Webu. Umožňuje popsat osoby, jejich kontaktní informace a také relace mezi osoba...")
Retrieved from "http:///index.php/FOAF"