Revision history of "Petrak Josef"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:11, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (1,490 bytes) (+1,490). . (Created page with "'''Josef Petrák, VŠMIE Praha/KEG/freelance researcher''' Zajímám se o sociální sítě a stejně tak o sémantický web. V poslední době mě zaujala sémantizace webu...")