Revision history of "Seminář iniciativy Semanti-CS v rámci programu konferencí Datakon 2012 a Znalosti 2012"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:20, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (3,411 bytes) (+3,411). . (Created page with "Diskuse se zaměřila na možnosti otevřeného vystavování informací o publikacích, a to zejména kvalifikačních pracích. Problémem je motivace vedení univerzit. Pr...")