Revision history of "Sémantické tagování"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:21, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (390 bytes) (+390). . (Created page with "= Sémantické tagování / Semantic Tagging = Tagy či folksonomie jsou lidmi vytvářené pojmenované štítky, které vyjadřují typické kategorie a slouží k třídě...")