Revision history of "On using this wiki"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:41, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (740 bytes) (+740). . (Created page with "== Praktické konvence / Practical conventions == Pokud jde o otázku jazykových verzí, pro obsah wiki se předpokládá používání češtiny a slovenštiny. V případ...")