Revision history of "Linked data v knihovnách"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:16, 20 November 2018Admin (talk | contribs). . (3,126 bytes) (+3,126). . (Created page with "= Data na Webu = Web se stal dominantním nástrojem práce s informacemi současnosti. Aby se knihovny staly jeho součástí tohoto informačního ekosystému, musí přizp...")